Statut STTC

 

    Staut Stowarzyszenia w postaci PDF

Do otwarcia pliku niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader, który można pobrać ze strony producenta.


 

Aby upowszechniać taoistyczne ideały pokory, współczucia i pomagania innym, kultywowane przez mnicha taoistycznego Mistrza Moy Lin-shin, założyciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi z siedzibą w Toronto, Kanada, aby pomóc ludziom w poprawie ich zdrowia fizycznego, psychicznego oraz w rozwoju duchowości, aby upowszechniać ideę charytatywnego nauczania Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych opartego na pracy wolontariuszy:

 

STATUT
STOWARZYSZENIA TAOISTYCZNEGO TAI CHI W POLSCE


Tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez Walne Zebranie Delegatów w dniu 4 marca 2017

 

I. Nazwa, siedziba i teren działania Stowarzyszenia.
§1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: „Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa, Rzeczpospolita Polska.
§3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji.
§5. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie:
1. Wewnętrznych sztuk zdrowotnych Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych oraz ich zdrowotnych właściwości.
2. Bogactwa kultury chińskiej.
§6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie i prowadzenie kursów nauki lub warsztatów wewnętrznych sztuk
zdrowotnych Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych.
2. Praktykowanie przez członków Stowarzyszenia wewnętrznych sztuk zdrowotnych
Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych.
3. Organizowanie wolontariatu dla członków Stowarzyszenia, zarówno na rzecz
Stowarzyszenia jak i na rzecz podmiotów zagranicznych zajmujących się
upowszechnianiem, propagowaniem lub popularyzacją wewnętrznych sztuk zdrowotnych
Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych.
4. Organizowanie spotkań popularyzatorskich, pokazów, prelekcji, seminariów, wystaw,
odczytów, pokazów audiowizualnych lub filmowych, bankietów.
5. Wydawanie broszur, czasopism, książek, przewodników, w tym także w postaci
elektronicznej.
6. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z podmiotami
zagranicznymi zajmującymi się upowszechnianiem, propagowaniem lub popularyzacją
wewnętrznych sztuk zdrowotnych Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych.
§7. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać w różnych formach działalność zagranicznych stowarzyszeń - członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi.


III. Organizacje międzynarodowe i znak graficzny.
§8. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi z siedzibą w Toronto, Kanada, uznając jego wiodącą rolę w zakresie praktykowania wewnętrznych sztuk zdrowotnych Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych oraz w zakresie wdrażania w stowarzyszeniach Taoistycznego Tai Chi na świecie jednolitych rozwiązań organizacyjnych.
§9. Stowarzyszenie może używać określenia „Wewnętrzne sztuki zdrowotne Taoistycznego Tai Chi” oraz znaku graficznego za zgodą i na warunkach uprawnionej z prawa ochronnego spółki Certmark Holdings Co. Ltd z siedzibą w Toronto, Kanada.


IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§10.1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać ten, kto jest zainteresowany celami Stowarzyszenia i udziałem w ich realizacji.
§10.2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być członkami Stowarzyszenia na warunkach określonych w niniejszym Statucie.
§10.3. Rozróżnia się następujące kategorie członków Stowarzyszenia: członek zwyczajny, członek honorowy, członek wspierający.
§11.1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, której deklaracja członkostwa została zaakceptowana przez właściwe władze Stowarzyszenia. Pełnoletni członek zwyczajny z chwilą upływu 1 roku od dnia zaakceptowania deklaracji członkowskiej ma prawo do udziału i głosowania na Zebraniu Członków Oddziału, do którego członek zwyczajny przynależy terytorialnie. Członek zwyczajny jest reprezentowany na walnym zebraniu delegatów przez delegata wybieranego na Zebraniu Członków Oddziału. Pełnoletni członek zwyczajny ma bierne prawo wyborcze:
- po dwóch latach członkostwa może być wybierany do organów oddziału lub delegatem na walne zebranie delegatów,
- po pięciu latach członkostwa może być wybierany do władz ogólnopolskich.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
§11.2. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która otrzymała taki status w wyniku podjęcia uchwały przez właściwe władze Stowarzyszenia. Członek honorowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie ma obowiązku uiszczania składek członkowskich.
§11.3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym zagraniczna osoba prawna, która otrzymała taki status na jej wniosek w wyniku podjęcia uchwały przez właściwe władze Stowarzyszenia. Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający może, według uznania Rady Oddziału, do którego przynależy terytorialnie, być zaproszony do udziału na Zebraniu Członków Oddziału z prawem lub bez prawa zabrania głosu. Członek wspierający wspiera Stowarzyszenie finansowo lub w innej formie.
§12. Członkowie Stowarzyszenia powinni:
1. Popierać cele Stowarzyszenia oraz, w miarę swoich możliwości, uczestniczyć w ich realizacji.
2. Przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Szanować zwyczaje Stowarzyszenia, oraz uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia unikając przy tym postępowania wywołującego konflikty.
4. Regularnie uiszczać składki członkowskie.


V. Utrata i przyczyny utraty członkostwa.
§13. Utrata członkostwa następuje przez:
1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia.
2. Wygaśnięcie członkostwa w wyniku nieuiszczania składki przez okres ponad sześciu miesięcy od dnia jej wymagalności.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą podjętą przez Zarząd Główny.
4. Śmierć osoby fizycznej lub ustanie osoby prawnej.
5. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§14. Utrata członkostwa określona w §13 pkt.3 Statutu następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Główny, zgodnie z postanowieniem §15. W pozostałych przypadkach utrata członkostwa następuje z chwilą zajścia okoliczności wymienionych w §13 pkt. 1, 2, 4 i 5, oraz w przypadkach wskazanych w ustawach.
§15.1. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia jeśli członek Stowarzyszenia nie wykonuje określonych w Statucie obowiązków.
§15.2. Bezpośrednio zainteresowany członek Stowarzyszenia ma prawo być obecny na posiedzeniu Zarządu Głównego dotyczącym wykluczenia ze Stowarzyszenia i do wypowiedzenia się.
§15.3. Uchwała o wykluczeniu jest podejmowana większością dwóch trzecich głosów.
§15.4. Osoba wykluczona może ponownie ubiegać się o przyjęcie do Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Głównego. Warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków jest podjęcie przez Zarząd Główny uchwały w tym przedmiocie podejmowanej większością dwóch trzecich głosów.
§16.1. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zawieszeniu członka Stowarzyszenia. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Podczas zawieszenia ustają wynikające ze statutu uprawnienia członkowskie oraz obowiązek uiszczania składek za czas zawieszenia. Jednakże składki członkowskie już uiszczone nie będą zwracane.
§16.2. Decyzja o zawieszeniu może być podjęta w następujących przypadkach:
1. Na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia którego zawieszenie ma dotyczyć, w razie zajścia przemijającej przeszkody uniemożliwiającej uczestniczenie w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. W razie podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o terminie posiedzenia Zarządu Głównego na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia członka Stowarzyszenia.

 

VI. Władze.
§17. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zebranie delegatów.
2. Zarząd Główny.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna.
4. Krajowa Rada Nominacyjna.
5. Krajowa Komisja Instruktorska.
VII. Walne zebranie delegatów.
§18. Jeśli liczba członków zwyczajnych jest większa niż dwieście czterdzieści dziewięć, zamiast walnego zebrania członków odbywa się walne zebranie delegatów
§19. Walne zebranie delegatów odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu na obszarze Polski.
§20. Zarząd Główny albo Prezes Zarządu Głównego zwołuje corocznie walne zebranie delegatów, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 120 dni od zakończenia roku obrachunkowego Stowarzyszenia a w razie zajścia przemijającej przeszkody, w najbliższym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 15 miesięcy od daty zamknięcia ostatniego corocznego walnego zebrania delegatów.
§21. Liczba delegatów jest ustalana przez Zarząd Główny w oparciu o dane liczbowe członków zwyczajnych przynależnych do każdego oddziału a w przypadku członków zwyczajnych nie przynależnych do żadnego oddziału liczba ta jest ustalana według łącznego stanu liczbowego członków zwyczajnych, w obydwu wypadkach na dzień 31 grudnia każdego roku według następującego klucza:
- od 30 do 149 członków zwyczajnych – jeden delegat,
- od 150 do 249 członków zwyczajnych – dwóch delegatów,
- od 250 do 399 członków zwyczajnych – trzech delegatów,
- od 400 do 549 członków zwyczajnych – czterech delegatów,
- 550 członków zwyczajnych i więcej – pięciu delegatów.
§22. Zarząd Główny albo Prezes Zarządu mogą zwołać w każdym czasie walne zebranie delegatów z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej dziesiątej delegatów w terminie 21 dni od daty złożenia Zarządowi Głównemu lub Prezesowi pisemnego wniosku. Jeżeli walne zebranie delegatów nie zostanie zwołane w tym terminie, co najmniej jedna dziesiąta delegatów może samodzielnie zwołać walne zebranie delegatów.
§23. Walne zebranie delegatów może podejmować uchwały postawione na porządku obrad w sprawach w których niniejszy statutu nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, bez względu na to czy zostało zwołane jako zebranie coroczne, czy w sposób określony w §22.
§24. Walne zebranie delegatów jest zdolne do powzięcia uchwał w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczą w nim delegaci w którejkolwiek liczbie niższej spośród liczb:
- 15 (piętnastu) delegatów albo
- liczby stanowiącej połowę + 1 delegatów wybranych według klucza zgodnie z §21.
Tak ustalona liczba stanowi kworum.
§25. W razie braku kworum walne zebranie delegatów jest zdolne do podjęcia uchwał w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.
§26. Walne zebranie delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut lub ustawa nie stanowi inaczej. Każdy delegat ma prawo do jednego głosu.
§27. Walne zebranie delegatów wysłuchuje sprawozdanie Zarządu Głównego, informację o działalności oddziałów oraz sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podejmuje uchwały w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, w tym zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej.
§28. Walnemu zebraniu delegatów przewodniczy Prezes Zarządu Głównego. Sekretarz biura Zarządu Głównego powinien być obecny na zebraniu, do jego obowiązków należy sporządzenie protokołu. W razie nieobecności Prezesa, obradom przewodniczy którykolwiek inny członek władz Stowarzyszenia wybrany uchwałą, a w razie nieobecności sekretarza biura Zarządu Głównego protokół sporządza którykolwiek członek zwyczajny Stowarzyszenia wybrany uchwałą. Przewodniczący przewodniczy obradom, kieruje porządkiem obrad, odczytuje projekty uchwał, informuje o rozpatrywanych sprawach nie wymagających podejmowania uchwał, udziela głosu delegatom i kieruje kolejnością ich wystąpień, zarządza głosowania i ogłasza ich wyniki, otwiera i zamyka obrady. Przewodniczący może zarządzić przerwę w obradach trwającą nie dłużej niż jeden tydzień.
§29. O miejscu i terminie walnego zebrania delegatów Prezes Zarządu Głównego lub sekretarz biura Zarządu Głównego zawiadamia delegatów oraz wszystkich członków władz z podaniem porządku obrad na 45 dni przed tym terminem. Powyższe dotyczy także zwołania walnego zebrania delegatów w przypadku określonym w §32. Zawiadomienia mogą być wysyłane pocztą, przez posłańca, faksem lub drogą elektroniczną bez względu na technologię przesyłania danych. Potwierdzenie wysłania zawiadomień powinno być przechowywane wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi tego zebrania.
§30. Niezależnie od zawiadomień o których mowa w paragrafie poprzedzającym, zawiadomienie o miejscu i terminie walnego zebrania delegatów wraz z porządkiem obrad powinno być umieszczone na tablicy ogłoszeń w lokalu każdego oddziału na 30 dni przed tym terminem.


VIII. Zarząd Główny.
§31. Zarządem Główny, zwany dalej Zarządem, składa się z od pięciu do jedenastu osób będących pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i będącymi członkami zwyczajnymi nie krócej niż trzy lata. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Do odbycia posiedzenia wystarczy obecność trzech członków Zarządu (kworum). Uchwała jest ważna, jeśli została podjęta zwykłą większością głosów, o ile w szczególnych przypadkach statut nie stanowi inaczej, z zastrzeżeniem, że „za” uchwałą powinno głosować co najmniej trzech członków Zarządu. Każdy członek Zarządu ma prawo do jednego głosu.
§32. Liczba członków Zarządu w czasie trwania kadencji może być zmieniana pod warunkiem zachowania określonej w paragrafie poprzedzającym liczby minimalnej i maksymalnej, na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością dwóch trzecich głosów i zatwierdzonej przez walne zebranie delegatów w tym celu zwołane. Uchwała Zarządu, jeśli dotyczy zwiększenia liczby członków Zarządu, powinna określać czas trwania mandatu nowych członków. Walne zebranie delegatów powinno być zwołane w terminie od 90 do 180 dni celem umożliwienia przeprowadzenia procedury nominacyjnej, o której mowa w §47-§50. Postanowienia §37 i §38 stosuje się odpowiednio.
§33. Kadencja członków Zarządu Głównego wynosi dwa lata z tym, że Zarząd Główny powinien być corocznie odnawiany o co najmniej połowę składu. W razie zmiany liczby składu Zarządu Głównego zgodnie z paragrafem poprzedzającym, uchwała Zarządu Głównego powinna określać czas trwania mandatów nowych członków, aby zachować zasadę corocznego odnawiania co najmniej połowy składu.
§34. Członek Zarządu Głównego którego kadencja kończy się, pełni swoją funkcję do chwili zamknięcia walnego zebrania delegatów na którym dokonany zostanie wybór nowego członka Zarządu albo do chwili ogłoszenia, o którym mowa w §37 pkt.a).
§35. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa z chwilą:
1. Ustania członkostwa zwyczajnego.
2. Odwołania członka Zarządu Głównego przez walne zebranie delegatów większością
dwóch trzecich głosów.
3. Złożenia pisemnej rezygnacji.
4. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
5. Ogłoszenia w stosunku do członka Zarządu Głównego upadłości konsumenckiej.
6. Śmierci.
7. W innych przypadkach wskazanych w ustawach.
§36. W razie wygaśnięcia mandatu, z wyjątkiem przypadku odwołania, Zarząd Główny może powołać do Zarządu Głównego w drodze kooptacji na czas do końca kadencji tego członka Zarządu pochodzącego z wyboru według postanowień §37 lub §38, którego mandat wygasł, osobę spełniającą wymogi formalne określone w §31. Jeśli Zarząd Główny nie powoła nowej osoby, nie będzie to stanowić przeszkody do podejmowania wszelkich decyzji, o ile liczba członków Zarządu Głównego wskutek wygaśnięcia mandatu nie będzie mniejsza niż pięć. Wakat wynikający z odwołania członka Zarządu Głównego przez walne zebranie delegatów będzie uzupełniony według zasad określonych w §32 zdanie trzecie i czwarte.
§37. Powołania do Zarządu Głównego dokonuje się w następujący sposób:
a) jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych do chwili zamknięcia procedury nominacyjnej, potwierdzona przez Krajową Radę Nominacyjną, nie przekracza liczby funkcji przeznaczonych do obsadzenia, głosowania nie przeprowadza się, a kandydaci stają się członkami Zarządu Głównego z chwilą ogłoszenia przez Krajową Radę Nominacyjną na walnym zebraniu delegatów,
b) jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych do chwili zamknięcia procedury nominacyjnej, potwierdzona przez Krajową Radę Nominacyjną, jest mniejsza niż liczba funkcji do obsadzenia, procedura nominacyjna przedłuża się do dnia, w którym zostanie zaproponowany brakujący kandydat albo do dnia na siedem dni przed planowanym terminem walnego zebrania delegatów, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej,
c) jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych do chwili zakończenia procedury nominacyjnej, potwierdzona przez Krajową Radę Nominacyjną, przewyższa liczbę funkcji do obsadzenia, Krajowa Rada Nominacyjna niezwłocznie zawiadomi Zarząd Główny, że konieczne jest głosowanie na walnym zebraniu delegatów.
§38. Jeżeli okaże się, że konieczne jest głosowane na walnym zebraniu delegatów, Krajowa Rada Nominacyjna w ciągu pięciu dni od dnia zamknięcia procedury nominacyjnej sporządzi listę kandydatów wraz z krótką biografią każdego z nich dotyczącą dotychczasowej działalności w Stowarzyszeniu i oświadczeniem każdego kandydata odnośnie motywów kandydowania, a następnie przekaże listę Zarządowi Głównemu oraz radom oddziałów, którzy umieszczą zawiadomienie o walnym zebraniu delegatów na tablicach ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia i w lokalach poszczególnych oddziałów. Podczas walnego zebrania delegatów będzie obowiązywała następująca procedura wyborcza:
a) walne zebranie delegatów wybierze komisję skrutacyjną składającą się z przewodniczącego i dwóch członków, którzy mogą nie być członkami Stowarzyszenia,
b) przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawia walnemu zebraniu delegatów listę kandydatów oraz listę kandydatów rekomendowanych, o której mowa w §50. Głosowanie w sprawie listy kandydatów rekomendowanych jest jawne, odbywa się przez podniesienie ręki, a uchwała w sprawie wyboru zapada zwykłą większością głosów, przy czym co najmniej jedna czwarta obecnych delegatów może zażądać głosowania tajnego,
c) jeżeli kandydaci z listy rekomendowanej zostaną wybrani, wybory kończą się,
d) jeżeli kandydaci z listy rekomendowanej nie zostaną wybrani, następują wybory z listy kandydatów, które odbywają się w głosowaniu tajnym a uchwała w sprawie wyboru zapada zwykłą większością głosów.
§39. Do kompetencji Zarządu Głównego oprócz spraw wymienionych już w niniejszym Statucie, należy:
1. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i uchwalanie kierunków rozwoju.
3. Koordynowanie i podział zadań między oddziałami.
4. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
5. Tworzenie i rozwiązywanie oddziałów, ustalanie obszarów ich działania.
6. Tworzenie zespołów lub wyznaczanie koordynatorów do prowadzenia określonych spraw.
7. Udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie budżetu.
9. Uzupełnianie wakatów w organach Stowarzyszenia oraz zmiany ich składów liczbowych
w przypadkach i na zasadach określonych w statucie.
10. Powoływanie członków Krajowej Komisji Instruktorskiej oraz powoływanie członka
Krajowej Rady Nominacyjnej.
11. Zwoływanie walnego zebrania delegatów.
12. Koordynowanie wszelkich kontaktów z mediami, w tym z mediami elektronicznymi.
13. Wyznaczanie i odwoływanie spośród członków zwyczajnych sekretarza biura Zarządu
Głównego i skarbnika oraz określanie ich obowiązków.
14. Opracowywanie, uchwalanie i wdrażanie regulaminów wewnętrznych w obszarach
działalności zastrzeżonych dla kompetencji Zarządu Głównego oraz regulaminów
funkcjonowania oddziałów.
15. Wybór Prezesa spośród członków Zarządu Głównego.
§40. W sprawach nie wymagających uchwały Zarządu Głównego lub w granicach podjętych już uchwał, każdy członek Zarządu Głównego może prowadzić wszystkie sprawy Stowarzyszenia w zakresie swoich kompetencji wynikających ze statutu, regulaminów wewnętrznych i wewnętrznego podziału zadań.
IX. Krajowa Komisja Rewizyjna.
§41. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, składa się co najmniej z trzech osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących członkami zwyczajnymi nie krócej niż trzy lata. Krajową Komisję Rewizyjną wybiera na dwuletnią kadencję i uzupełnia jej skład walne zebranie delegatów. §37 i §38 stosuje się odpowiednio.
§42. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu Komisji.
§43. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.
2. Kontrolowanie ustaleń Krajowej Rady Nominacyjnej dotyczących liczby funkcji do
obsadzenia w danym roku, ważności złożonych propozycji, spełnienia przez kandydatów
wymogów formalnych.
3. Sporządzanie corocznego sprawozdania ze swojej działalności obejmującego okres roku
kalendarzowego, w którym przedstawia się wyniki prowadzonej kontroli.
4. Przedkładanie corocznego sprawozdania walnemu zebraniu delegatów.
§44. Krajowa Komisja Rewizyjna może uchwalać regulaminy swojego wewnętrznego działania.


X. Krajowa Rada Nominacyjna.

§45. Krajowa Rada Nominacyjna jest stałym organem Stowarzyszenia składającym się z trzech osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących członkami zwyczajnymi nie krócej niż trzy lata, spośród których dwie osoby są wybierane przez walne zebranie delegatów a jedna jest powoływana przez Zarząd Główny na swoim pierwszym posiedzeniu bezpośrednio następującym po odbyciu walnego zebrania delegatów. Wakat powstały w czasie trwania kadencji uzupełnia Zarząd Główny. Kadencja członków Krajowej Rady Nominacyjnej trwa jeden rok. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
§46. Do kompetencji Krajowej Rady Nominacyjnej należy:
1. Ustalenie liczby funkcji do obsadzenia w Zarządzie Głównym lub Krajowej Komisji Rewizyjnej wobec nadchodzącego upływu kadencji poszczególnych członków tych organów lub wygaśnięcia mandatu.
2. Przyjmowanie od członków zwyczajnych propozycji personalnych obsadzenia funkcji wskutek nadchodzącego upływu kadencji lub wygaśnięcia mandatu.
3. Przedkładanie delegatom na walne zebranie delegatów listy zgłoszonych kandydatów.
4. Ogłoszenie na walnym zebraniu delegatów w razie zajścia określonych w statucie okoliczności, że nie przeprowadza się głosowania do Zarządu Głównego lub Krajowej Komisji Rewizyjnej.
§47. Członek zwyczajny może zaproponować jedną lub więcej osób na daną funkcję. Propozycja powinna być sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez co najmniej trzech członków zwyczajnych oraz złożona członkowi Krajowej Rady Nominacyjnej przed zakończeniem procedury nominacyjnej. Propozycja może być także złożona w tym terminie Zarządowi Głównemu, który niezwłocznie przekazuje propozycję Krajowej Radzie Nominacyjnej. Krajowa Rada Nominacyjna dokonuje kontroli propozycji pod względem formalnym oraz sprawdza, czy proponowany kandydat spełnia wymogi formalne wymagane dla funkcji na którą został zgłoszony oraz czy wyraził zgodę na kandydowanie. Krajowa Rada Nominacyjna nie może odrzucić propozycji złożonych przed zakończeniem procedury nominacyjnej jeśli wszystkie określone w niniejszym paragrafie wymogi są zachowane.
§48. Propozycje mogą być składane najpóźniej na sześćdziesiąt dni przed planowanym terminem walnego zebrania delegatów do godziny 17.00 w biurze Zarządu Głównego, a w razie przedłużenia procesu nominacyjnego, najpóźniej do godziny 17.00 w dniu określonym w §37 pkt.b). Propozycje złożone po tych terminach będą odrzucone.
§49. Ustalenia Krajowej Rady Nominacyjnej dotyczące liczby funkcji do obsadzenia w danym roku, ważności złożonych propozycji, spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, mogą być kontrolowane przez Krajową Komisję Rewizyjną.
§50. Jeśli liczba kandydatów przewyższa liczbę funkcji do obsadzenia, Krajowa Rada Nominacyjna w porozumieniu z Zarządem Głównym może udzielić rekomendacji niektórym kandydatom, sporządzając listę kandydatów rekomendowanych. Lista kandydatów rekomendowanych nie zastępuje listy kandydatów i wszyscy kandydaci biorą udział w wyborach.


XI. Krajowa Komisja Instruktorska.

§51. Krajowa Komisja Instruktorska jest stałym organem Stowarzyszenia składającym się co najmniej z trzech członków, będących członkami zwyczajnymi nie krócej niż trzy lata i posiadającymi rekomendację Komisji Instruktorskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi z siedzibą w Toronto, Kanada. Rekomendowane osoby powołuje do Krajowej Komisji Instruktorskiej Zarząd Główny. W razie zaprzestania pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn przez członka Krajowej Komisji Instruktorskiej, Zarząd Główny zwraca się do Komisji Instruktorskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi z siedzibą w Toronto, Kanada, o udzielenie rekomendacji innej osobie, a gdy rekomendacja zostanie udzielona, powołuje taką osobę. Zarząd Główny odwołuje członka Krajowej Komisji Instruktorskiej wyłącznie w razie złożenia pisemnej rezygnacji lub w razie odwołania rekomendacji przez Komisję Instruktorską Międzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi w Toronto, Kanada.
§52. Do kompetencji Krajowej Komisji Instruktorskiej należą wszelkie sprawy dotyczące nauczania Taoistycznego Tai Chi i sztuk powiązanych, zgodnie z regułami i standardami ustanowionymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi z siedzibą w Toronto, Kanada oraz zgodnie z umową licencyjną zawartą przez to stowarzyszenie ze spółką Certmark Holdings Co. Ltd z siedzibą w Toronto, Kanada. Krajowa Komisja Instruktorska podejmuje decyzje o przyznaniu, przedłużaniu lub cofnięciu akredytacji instruktorskich, określa rodzaje akredytacji, okresy ich ważności, obowiązki instruktorów, nadzoruje proces nauczania Taoistycznego Tai Chi lub sztuk powiązanych a także tworzy regionalne komisje instruktorskie w celu nauczania i nadzorowania procesu nauczania Taoistycznego Tai Chi lub sztuk powiązanych w oddziałach, określając ich kompetencje. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu Komisji.
§53. We wszelkich sprawach związanych z nauczaniem Taoistycznego Tai Chi lub sztuk powiązanych oraz dotyczących akredytacji instruktorskich, Krajowa Komisja Instruktorska powinna koordynować i konsultować swoje działania z Zarządem Głównym a regionalne komisje instruktorskie z radami oddziałów. Jeżeli jakaś sprawa prowadzona przez Krajową lub regionalną komisję instruktorską nie może być załatwiona pomimo takich koordynacji lub konsultacji, Krajowa Komisja Instruktorska może wnioskować, aby Zarząd Główny ostatecznie rozstrzygnął daną sprawę. Zarząd Główny niezwłocznie zawiadamia o treści takiego rozstrzygnięcia Komisję Instruktorską Międzynarodowego Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi z siedzibą w Toronto, Kanada,
§54. Instruktorzy Taoistycznego Tai Chi lub sztuk powiązanych są wolontariuszami. Ich zakres obowiązków instruktorskich określa Krajowa Komisja Instruktorska lub regionalna komisja instruktorska. Instruktor nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, może jedynie otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków na zasadach określonych przez Zarząd Główny oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
XII. Terenowe jednostki organizacyjne.
§55. Terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami, mogą być powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Główny. W uchwale powołującej oddział określa się obszar jego działania i siedzibę. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
§56. Oddziały mają następującą strukturę organizacyjną:
1. Zebranie Członków Oddziału.
2. Rada Oddziału.
3. Regionalna Rada Nominacyjna.


XIII. Delegaci.
§57.1. Zebranie Członków Oddziału dokonuje wyboru podwójnej liczby delegatów na walne zebranie delegatów niż wynikająca z §21. Delegaci uczestniczą w walnym zebraniu delegatów według ich precedencji wynikającej z liczby oddanych na nich głosów. Połowa delegatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, uczestniczy w walnym zebraniu delegatów, a pozostali to delegaci zapasowi. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów uniemożliwiającej ustalenie ich precedencji, precedencja jest ustalana przez delegatów natychmiast po wyborze. Ustalając precedencję, delegaci powinni kierować się liczbą oddanych na nich głosów, a w razie gdy w ten sposób delegaci nie dojdą do porozumienia, precedencja jest ustalana przez Radę Oddziału w ciągu siedmiu dni po wyborach.
§57.2. W razie wygaśnięcia mandatu delegata w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba spośród delegatów zapasowych, według jej precedencji.
§58. Kadencja delegata wynosi jeden rok. Mandat delegata wygasa wskutek pisemnej rezygnacji złożonej Radzie oddziału, odwołania przez Zebranie Członków Oddziału zwykłą większością dwóch trzecich głosów, w razie utraty członkostwa, oraz w razie rozwiązania oddziału.
§59. W razie konieczności obsadzenia wakatu powstałego po wyczerpaniu możliwości określonych w §57, Rada Oddziału niezwłocznie zwołuje Zebranie Członków Oddziału.


XIV. Reprezentacja i zaciąganie zobowiązań.
§60. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.


XV. Pozyskiwane środków finansowych.

§61. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe w szczególności z:
1. Darowizn lub dotacji.
2. Spadków lub zapisów.
3. Nagród, wygranych, zbiórek publicznych.
4. Odsetek z lokat kapitałowych, papierów wartościowych.
5. Pożytków z ruchomości lub nieruchomości Stowarzyszenia.
6. Opłat z działalności odpłatnej w części obejmującej działalność pożytku publicznego.
7. Działalności gospodarczej, o ile statut przewiduje jej prowadzenie.
§62. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd Główny składa oświadczenie o odrzuceniu spadku albo o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia o przyjęciu spadku stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§63. Zarząd Główny może odmówić przyjęcia dotacji, darowizny lub wszelkiej innej pomocy o charakterze majątkowym.
§64. Pozyskiwanie przez członków Stowarzyszenia środków finansowych w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zarządu Głównego.
§65. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w części obejmującej działalność pożytku publicznego.
§66. Każdy, kto wniósł istotną darowiznę, dotację lub udzielił innej istotnej pomocy o charakterze majątkowym, może otrzymać członkostwo honorowe lub inny tytuł honorowy, w tym także tytuł honorowego członka władz. Nadając inny tytuł honorowy niż członek honorowy, właściwy organ Stowarzyszenia określi uprawnienia darczyńcy, wiążące się z tym tytułem.


XVI. Składki członkowskie.

§67. Składki członkowskie są roczne, ustanawiane corocznie lub w dłuższych okresach przez walne zebranie delegatów. Walne zebranie delegatów może określić ich minimalną i maksymalną wysokość. W tych granicach Zarząd Główny może ustalać wysokość składki obowiązującej od najbliższego kwartału kalendarzowego następującego po podjęciu uchwały w tej sprawie, określać zasady ich uiszczania, warunki rozkładania na raty, przyznawana ulg w wysokości nie większej niż do połowy wysokości składki oraz termin wymagalności.


XVII. Działalność gospodarcza.
§68. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą której przedmiotem może być:
1) handel detaliczny artykułami żywnościowymi i nie żywnościowymi poza siecią sklepową,
2) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,
3) prowadzenie ośrodków kultury.


XVIII. Rok obrachunkowy.

§69. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


XIX. Zmiany Statutu.
§70. Zmiany Statutu dokonuje walne zebranie delegatów zwykłą większością głosów.
XX. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§71. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje walne zebranie delegatów większością dwóch trzecich głosów.


XXI. Regulaminy wewnętrzne.
§72. Zarząd Główny, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowa Komisja Instruktorska i Krajowa Rada Nominacyjna mogą wydawać szczegółowe regulaminy ich wewnętrznego działania. Zarząd Główny może ponadto wydawać szczegółowe regulaminy dotyczące poszczególnych spraw.


XXII. Postanowienia przejściowe i końcowe
.
§73. Osoby piastujące funkcje w Zarządzie Głównym i Krajowej Komisji Rewizyjnej pełnią je do zakończenia kadencji rozpoczętej według przepisów dotychczasowych. Osoby wchodzące w skład dotychczasowej komisji stałej – Krajowej Rady Nominacyjnej, pozostają w jej składzie do chwili wyboru nowych osób.
§74. Zarząd Główny poda do wiadomości członkom Stowarzyszenia tekst jednolity statutu przez wywieszenie na okres jednego miesiąca na tablicach ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia i w lokalach oddziałów oraz opublikuje tekst jednolity na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 
  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl